ยินดีต้อนรับสู่ อบต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สายด่วน 073-330613-4 มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 30 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ อบต.ตาลีอายร์ การยื่นยันตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 สามารถมายื่นยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2559 ในวันเและเวลาราชการ ลงรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 25561 ตั้งแต่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2559 ณ อบต.ตาลีอายร์ในวันและเวลาราชการ (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนมในเว็บไซค์)   เชฺิญร่วมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ในวันที่ 19 ต.ค. 2559 ณ ประชุม อบต.ตาลีอายร์

 
ฝ่ายบริหาร  |  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  |  สำนักปลัด  |  ส่วนการคลัง  |  ส่วนโยธา  |  ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายอาหามะ สารอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์
นายมะตอเฮร์ มะยิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมพร เริงสมุทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมูหามะซูฮัยมี สาเมาะ
เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560
ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
infographics
www.info.go.th
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุข
ปัตตานี
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
กรมส่งเสรืมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงบประมาณ
รัฐบาลไทย
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์