ยินดีต้อนรับสู่ อบต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 30 เมษายน 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าและสตรีหม้ายในตำบลและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เพื่อสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด ระว่างวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 ที่ทำการ อบต.ตาลีอายร์   การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน - 30 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการ อบต.ตาลีอายร์    การยื่นยันสิทธิในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2558 ในเวลาราชการ ณ ที่ทำการ อบต.ตาลีอายร์

 
ฝ่ายบริหาร  |  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  |  สำนักปลัด  |  ส่วนการคลัง  |  ส่วนโยธา  |  ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายอาหามะ สารอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์
นายมะตอเฮร์ มะยิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมพร เริงสมุทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมูหามะซูฮัยมี สาเมาะ
เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2559
ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
infographics
www.info.go.th
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุข
ปัตตานี
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
กรมส่งเสรืมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงบประมาณ
รัฐบาลไทย
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์